Zakładasz firmę? Masz jakieś pytania?
Zadzwoń Teraz! 663 777 868

labyrinth
calculator
computer
archive
increase

POMOC KSIĘGOWA PRZY ZAKŁADANIU FIRMY! - Darmowe konsultacje!zobacz

“ Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie, samokształcenie - fortunę.” ~ Jim Rohn

Jak założyć firmę krok po kroku?

Bezpłatne porady dla osób zakładających działalność!
Skontaktuj się z nami aby umówić się na konsultację.

Aby założyć firmę musisz przede wszystkim podjąć decyzję o wyborze formy działalności.

Jakie są rodzaje działalności gospodarczej?

Najczęściej spotykaną formą wśród nowych przedsiębiorców jest działalność jednoosobowa osoby fizycznej. Rozpoczynając działalność zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych stajesz się przedsiębiorcą.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną?

Aby zostać przedsiębiorcą musisz bezwzględnie (i w określonych terminach) podjąć poniższe kroki:

 1. uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w skrócie CEIDG, wpis jest bezpłatny;
 2. uzyskać koncesje lub zezwolenia jeśli Twoja działalność tego wymaga (przed rozpoczęciem działalności gospodarczej);
 3. zgłosić w ZUS ubezpieczenie dla siebie i ewentualnych pracowników. (w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej);
 4. wyrobić pieczątkę firmową;
 5. założyć konto firmowe w banku;
 6. podjąć decyzję w sprawie wyboru formy opodatkowania Twojej działalności i zgłosić ją do US przed wykonaniem pierwszej sprzedaży lub usługi;
 7. w przypadku zakładania spółki cywilnej należy zawrzeć umowę na piśmie i każdy wspólnik musi wnieść wkład. Wkładem mogą być własności, inne prawa albo świadczenie usług. Fakt zawarcia spółki należy zgłosić na druku EDG1 zgłaszając działalność. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i nie jest przedsiębiorstwem – przedsiębiorcami są wspólnicy spółki.

Jak założyć pozostałe formy działalności?

W celu założenia spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej lub spółki z o.o należy podjąć poniższe kroki:

 1. sporządzić umowę spółki - umowa spółki jawnej i partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, umowy pozostałych spółek powinny być zawarte w formie aktu notarialnego. (podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych);
 2. zarejestrować spółkę w KRS - opłata sądowa 500 zł, oraz opłata za ogłoszenie założenia spółki w dzienniku urzędowym Monitor Sądowy i Gospodarczy w wysokości 500 zł (podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym), pozostałe opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym znajdują się w serwisie internetowym Ministerstwa Sprawiedliwości;
 3. następnie podobnie jak w przypadku zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej należy kontynuować kroki 2 - 6 spośród punktów wymienionych w poprzednim akapicie.

Spółki te mają osobowość prawną i rozliczają się z podatku CIT zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania.

Jakie są formy opodatkowania działalności ?

Wiesz już, że jako osoba fizyczna rozpoczynając działalność zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych stajesz się przedsiębiorcą. Teraz musisz podjąć decyzję o wyborze formy opodatkowania. Masz do wyboru:

Na tym jednak sprawa opodatkowania firmy się nie kończy. Czytaj dalej.

VAT czy nie VAT ?

Musisz podjąć decyzję, czy chcesz być VAT-owcem (płatnikiem podatku VAT). Decyzja ta zależy od rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności.

Jeśli będziesz prowadzić sprzedaż przede wszystkim na rzecz klientów indywidualnych to może się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie zwolnienie z VAT, gdyż oferowane przez Ciebie produkty lub usługi będą dla nich tańsze o kwotę podatku VAT.

Jeśli jednak będąc zwolnionym z płacenia VAT-u będziesz sprzedawać firmom, które są VAT-owcami to będziesz musiał obniżyć cenę swoich produktów lub usług tak, aby zachęcić swoich odbiorców do kupna. Dlaczego? Ponieważ nie będą oni mogli odliczyć podatku VAT od ceny zakupionych od Ciebie towarów lub usług.

Kiedy można korzystać ze zwolnienia z VAT?

Na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, ze zwolnienia  od podatku VAT możesz korzystać wtedy, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej w Twojej firmie nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tysięcy zł.

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego zwolnieni są z podatku VAT, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży netto nie przekroczy kwoty 200 tysięcy złotych - w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży.

Kto nie może korzystać ze zwolnienia z VAT?

W myśl art. 113 ust. 13 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  zwolnień nie stosuje się do podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy (wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali)

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

– energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

– wyrobów tytoniowych,

– samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu;

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Jakie są stawki podatku VAT?

Podstawową stawką obowiązującą w Polsce do końca 2010 r. była stawka 22%, oprócz niej funkcjonowały stawki obniżone 7%, 3%, 0%.

Od 2011 roku obowiązują już nowe stawki VAT - podstawowa to 23% oraz obniżone 8%, 5%, 4% (ryczałt dla taksówek osobowych) i 0% (podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej).

Stawki 23% i 8% zostały wprowadzone na okres od 1 stycznia 2011 roku.


Poradnik Biura Rachunkowego AS

Jak uzyskać dotację z Urzędu Pracy?

Wypełnienie wniosku 200zł, a potem 1 miesiąc księgowości gratis! Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy i chcesz rozpocząć działalność gospodarczą możesz ubiegać się o jednorazową bezzwrotną dotację ze środków Funduszu Pracy.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać osobie bezrobotnej jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej (w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa - związanych z podjęciem tej działalności) w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, które ogłaszane jest kwartalnie przez Prezesa GUS.

Jakie są warunki otrzymania dotacji z UP?

O udzielenie ww. środków na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się wyłącznie osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy spełniająca łącznie następujące warunki:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 • nie złożyła wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty.

Jakie informacje potrzebne są do wypełnienia wniosku o dotację?

 • dane osobowe (ważne są też numery NIP, PESEL oraz numer dowodu osobistego);
 • datę od kiedy jesteś osobą bezrobotną i numer w rejestrze bezrobotnych;
 • czy otrzymujesz zasiłek i jaka jest jego wysokość;
 • gdzie pracowałeś/aś i na jakich stanowiskach (ważne są wszystkie świadectwa pracy);
 • jaką chcesz prowadzić działalność (profil działalności);
 • adres prowadzenia działalności;
 • na co chcesz wydać środki z dotacji (pieniądze z dotacji można przeznaczyć na realizację wszystkich celów mających związek z uruchomieniem działalności, jednak każdy Urząd Pracy ma swój regulamin. Najczęściej można je wydać na zakup towarów lub materiałów do produkcji, reklamę, wyposażenie i remont lokalu. Musisz znać ich ceny.)

Jeśli masz podpisane jakieś umowy wstępne na najem lokalu, lub ewentualne kontakty - wstępne zamówienia, umowy z przyszłymi odbiorcami lub dostawcami masz większe szanse na otrzymanie dotacji.


Jakie ulgi w zeznaniu rocznym?

W zeznaniu rocznym można odliczyć:

 • utrzymanie dzieci;
 • internet - dwa lata z rzędu
 • rehabilitację;
 • darowizny;
 • kontynuację ulg nabytych na odsetki od kredytu na zakup mieszkania;
 • darowizny na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi;

Ulga na utrzymanie dzieci

Ulga na na dziecko małoletnie lub uczące się do ukończenia 25 roku życia nie ulegają zmianie dla osób wychowujących dwójkę dzieci i wynosi miesięcznie 92,67 zł. Korzystając z ulgi rodzice będą mogli pomnożyć tę kwotę przez liczbę miesięcy w roku, przez które dziecko było na ich utrzymaniu.  

W przypadku rodziców wychowujących jedno dziecko ulga będzie w takiej samej wysokości jeśli łączne dochody małżonków nie przekroczą 112 tys. złotych. W przypadku osoby wychowującej dziecko samotnie dochody nie mogą przekroczyć 56 tys. zł.

Jeśli dziecko urodziło się w styczniu , to ulga za cały rok wynosi 1.112,04 zł.

Przykładowo gdyby dziecko urodzi się w grudniu, to ulga wyniesie tylko 92,67 zł.

Odliczenia mogą również dokonać osoby sprawujące opiekę zastępczą lub prawną jeżeli dziecko u nich zamieszkiwało.

W przypadku osób wychowujących troje i więcej dzieci ulga na pierwsze i drugie dziecko pozostaje w tej samej wysokości, na trzecie dziecko ulga wynosi 139,01 zł/mc - 1668,12 zł./rok, natomiast na czwarte i kolejne 185,34/mc - 2224,08 zł./rok

Jeżeli dziecko uzyskiwało dochody, ulga przysługuje, jeśli dochód roczny dziecka nie przekracza kwoty 3089,00 zł. Nie wlicza się dochodu zwolnionego z opodatkowania.

Ulga na internet
Limit odliczenia wynosi on 760 zł.  Wysokość wydatków ustalana jest na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących 2 latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał on z tego odliczenia.

Ulga na rehabilitację

Osoby niepełnosprawne mogą odliczyć wydatki na rehabilitację takie jak:

 • zapłata za pobyt w sanatorium lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym;
 • zabiegi rehabilitacyjne;
 • wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista (odliczeniu podlega nadwyżka wydatków ponad 100zł miesięcznie);
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (lub współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa;

Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest, by podatnik miał zaświadczenie o niepełnosprawności albo decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności.

Ulga na darowizny

Bez ograniczeń można odliczyć darowizny przeznaczone na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (np. hospicja, noclegownie czy stołówki dla bezdomnych). Pamiętaj jednak, że po dwóch latach będziesz musiał przedstawić sprawozdanie tej instytucji z wykorzystania darowizny!

Natomiast z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego i krwiodawstwa można odliczyć sobie maksymalnie łącznie 6% dochodu pod warunkiem posiadania dowodu wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy obdarowanego.

Ulga na odsetki od kredytu

W ramach tzw. praw nabytych można odliczyć od dochodu:

 • wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi w latach 2002-2006 (bez uwzględniania aneksów zawartych po 2006r.) na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych;
 • wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego przed dniem 1 stycznia 2007 roku na spłatę innego kredytu mieszkaniowego.
  • Jeżeli kredyt (pożyczka) na ten cel jest częścią kredytu (pożyczki) przeznaczonego również na spłatę innych zobowiązań to odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu (pożyczki) refinansującego, która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki) objętego ulgą.
  • Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od takiego kredytu (pożyczki) przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 roku, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027r.

Ulga dla dawców krwi

Darowizny na cele krwiodawstwa realizowane są przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

Wysokość darowizny w postaci oddanej krwi ustala się jako wartość ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

W zeznaniu rocznym należy podać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

Honorowi dawcy krwi odliczyć mogą od dochodu ekwiwalent w kwocie 130zł za litr oddanej krwi. Odliczenie nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika.

Odliczyć można także oddawane składniki krwi, takie jak osocze czy krwinki.

Od tego roku podatnik musi dysponować zaświadczeniem wystawionym przez stację krwiodawstwa. Wcześniej wymagane było oświadczenie stacji o przyjęciu darowizny.


Biuro Rachunkowe AS, ul. Wojska Polskiego 16, Starachowice, woj. świętokrzyskie